Rotating bar lock

03-169
Rotating bar lock

Back
Variations

03-169-2218-100

22*18, bar 1m

03-169-2218-120

22*18, bar 1,2m